FANDOM


Definitsioon Edit

Väärtus on ükskõik milline asi, materiaalne või ideaalne, idee või institutsioon, tegelik või kujuteldav, kõik see, mille suhtes inimene võtab hinnangulise seisukoha, mille kohta arvatakse, et see on oluline, etendab olulist rolli, ning selle saavutamine, selle poole püüdlemine või selle tõrjumine on vajalik indiviidile või tervele grupile, ühiskonnale. Väärtused on enamuse poolt heaks kiidetud ja omaks võetud arusaamad sellest, mis on hea ja halb, lubatud ja keelatud, ilus ja inetu, kasulik ja kahjulik (Aimre, 2005).

Üldiseloomustus Edit

Väärtused on inimeste pikaajalise kollektiivse elu ja tegevuse saadused, ühise ja individuaalse tegevuse eeldused. Väärtused on enamuse poolt vastuvõetavaks tunnistatud ideaalid või orientiirid, millest inimesed oma tegevuses juhinduvad. Väärtused on inimese käitumise ja püüdluste tähtsaimad regulaatorid, samuti aitavad väärtused hinnata teiste tegusid. Ühiskonnas üldiselt aktsepteeritud väärtustest kujuneb ühiskonnas normide ja sanktsioonide süsteem. Väärtused pole püsivad, nad on muutuvad nii ajas kui ruumis.

Shalom Schwartz on välja toonud väärtuste neli omadust: (1)väärtused on uskumused või veendumused; (2) väärtused on seotud inimeste erineva käitumisega või soovitud lõpptulemusega; (3) väärtused juhivad käitumisviiside, inimeste ja sündmuste valikuid ja nende hindamise viise; (4) väärtused on järjestatavad oma suhtelise olulisuse alusel (Shwartz, Bilsky, 1987).

Milton Rokeach käsitleb väärtusi iseseisvate nähtustena, mis ei moodusta ühtset tervikut. Väärtused on erineva tähtsusega ihaldatavad eesmärgid, mis toimivad juhtprintsiipidena. Väärtused jagunevad (1) terminaalseteks väärtusteks ja (2) instrumentaalseteks väärtusteks. Terminaalsed väärtused on need, mis on väärtused iseeneses, nende poole püüeldakse nende eneste pärast. Instrumentaalsed väärtused on vahendid soovitava lõppseisundi saavutamiseks, nö vahendväärtused.

Väärtussüsteem Edit

Väärtused moodustavad väärtussüsteemi, kus väärtused on järjestatud hierarhiliselt. Väärtussüsteemid esinevad kõigis ühiskondades, nad olla individuaalsed, grupilised, rahvuslikud, ühiskondlikud. Igal inimesel on oma väärtushierarhia, mille järgi antud inimene instinktiivselt käitub.

Väärtussuunitlus Edit

Väärtussuunitlus on individuaalne konkreetsete väärtuste valik ja valitute eelistus isiklikus väärtussüsteemis.

Väärtuskonflikt Edit

Väärtuskonflikt on vastuolu väärtuste tasandil, kus inimese isiklikud ja mujalt kehtestatud väärtused viivad sama probleemi vastandlike lahendusteni.

Allikad Edit

Eda Heinla (toimetaja). (2001). Kultuur, elukvaliteet ja väärtushinnangud. Tallinn: TPÜ Kirjastus.

Ivar Aimre. (2005). Sotsioloogia. Tallinn: Sisekaitseakadeemia kirjastus.