FANDOM


Sotsiaalne roll

Sotsiaalne roll on käitumisviis, mida oodatakse teatud staatuses olevalt inimeselt (peaminister, direktor, klienditeenindaja, abikaasa, õpilane). Teades isiku omandatud või omistatud staatust süsteemis tähendab see teatud ootusi tema käitumise suhtes. Igale staatusele vastab teatud staatusevaldajale sobiliku käitumise eeskiri, mis määratleb ära staatusevaldaja suhted teiste inimestega.

Roll on staatuse dünaamiline aspekt. Sotsioloogia keskse mõistena kirjeldab roll oodatud käitumismustreid, mis on struktuuriliselt koondunud staatusega kaasnevate eksisteerivate õiguste ja kohustuste ümber olukorras või grupis. Ei ole olemas rolle ilma staatusteta ega staatusi ilma rollideta. Igal isikul on roll, mis on seotud teatud staatusega. Staatuse ja rolli kombinatsioon kujundab ühiskonna poolt oodatava suhtumise ja käitumise miinimumi, mida igaüks meist peab teadma, et osaleda sotsiaalses keskkonnas. Kombineerituna kujutavad roll ja staatus inimese korrektse käitumise organiseerimise kultuuriliselt sanktsioneeritud moodust. Isa staatus tingib terve rea käitumisviise, mis on hoopis erinevad poja omast.

Lisaks mõjule teistes rollides osalejatele, määravad rollid, rolliootused ja staatused ära grupis valitsevad võimusuhtes. Igaüks meist ( omades kindlat staatust) hindab kiiresti ära teiste inimeste staatuse ja käitub sellele vastavalt. Kuigi staatuse ja rolli mõiste võivad esialgu segadust tekitada, oleme ometi iga päev teatud rollis ja staatuses ja võtame seda iseenesestmõistetavana. Igapäevaselt inimestega lävides järgime me sotsiaalset struktuuri ja enda positsiooni selles struktuuris. Muidugi on inimese staatusega seotud rolliootustes erinevusi, kuid need erinevused on üldjuhul kultuuriliselt vastuvõetava käitumise piirides.

Rollid on organiseerunud rollikogumitesse, mis keskenduvad teatud spetsiifilisele staatusele. Ühiskonna ootusi rollile vastava käitumise suhtes nimetatakse rolliootusteks. Kokkuvõttes on igal teatud staatuses viibival isikul rollikogum, millele vastavalt ta käitub suhetes teistes staatustes olevate isikutega ning see rollikogum määrab ära grupi poolt inimeselt oodatava käitumise.