FANDOM


Sissejuhatus Edit

Institutsiooni (institution) mõistet kasutatakse ühiskonna regulaarse ja pidevalt korduva sotsiaalse tegelikkuse kirjeldamiseks. See regulaarselt korduv institutsionaalne tegevus on sanktsioneeritud sotsiaalsete normide poolt ning oluline ühiskonna sotsiaalses struktuuris.

Valdav enamus inimeste tegevustest toimub erinevates sotsiaalsetes institutsioonides, mis on ühiskonna sotsiaalse struktuuri kõige olulisemateks elementideks. Sotsiaalne institutsioon tekib siis, kui teatud liiki organisatoorsed suhted ühiskonnas on sedavõrd läbi põimunud erinevatest harjumustest, tavadest ja normidest, et me suhted muutuvad normatiivseteks antud suhete võrgustikus.

Sotsiaalne institutsioon Edit

Sotsiaalne institutsioon (social institution) on sotsiaalsete suhete ja käitumise (reeglid, normid, printsiibid, tootmismallid, jne) püsiv (stabiilne) kogum, mis struktureerib teatud ühiskonnaelu ala, organiseerides inimesi kindlatesse rollidesse, staatustesse, suhetesse mingi olulise sotsiaalse vajaduse rahuldamiseks. Põhilised vajadused ja neile vastavad intitutsioonid on järgmised:

  • vajadus inimsoo taastootmise järele- perekonna ja abielu institutsioonid;
  • vajadus turvalisuse ja korra järele- riigi, õiguse ja korrakaitse institutsioonis;
  • vajadus sotsiaalse kogemuse, teadmiste üleandmise järele- hariduse, teaduse ja kultuuri intstitutsioonid;
  • Vajadus eluks tarvilike vahendite hankimise järele- majanduse institutsioon;
  • vajadus lahendada hingelisi probleeme- religiooni institutsioon

Sotsiaalsed institutsioonid on isikustamata ja depersonaalsed ning omavad korra ja organiseerimise funktisooni. Kuigi põhiinstitusioonid on iidsed, on need aegade jooksul oluliselt muutunud. Sotsiaalsed institutsioonid on olemas igas ühiskonnas, sõltumata selle suurusest või arengutasemest. Vastasel juhul poleks inimeste kooselu võimalik. Seega on nad teatud liiki ühiskondlikud suhted, mida ühiskond pidevalt vajab ja mis seetõttu sünnivad üha uuesti.

Erinevaid definitsioone Edit

Sotsiaalsete institutsioonide erinevaid definitsioone: Sotsiaalne institutsioon on rollide ja saatuste kogum, mi arvestab teatud sotsiaalsete vajaduste rahuldamist (Smelser 1994). Sotsiaalne institutsioon on reeglite, normide, põhimõtete, tegutsemismallide jms püsiv kogum, mis reguleerib inimtegevuse teatud valdkonda, organiseerides inimesi kindlatesse rollidesse, saatustesse, suhetesse mingi olulise rotsiaalse vajaduse rahuldamiseks (Kenkmann 1998).


Liigid Edit

Perekond Edit

Põhi-funktisoon: Laste ilmaletoomine, kasvatamine, hoolitsemine, majanduslik kindlustamine

Sümbolid: Abielusõrmus, rituaalid

Füüsilised jooned: Kodu, mööbel, liiklusvahendid, tarbeesemed

Käitusmishoiakud: Vastutustunne, austus, kiindumus, lojaalsus

Käitumis- ja teguevuskoodeks: Sallivus, reeglid, normid perekonnas, väärtused

Ideoloogia: Armastus, individualism, religioossus

Põhilised rollid: Isa-ema, laps, vanaema- vanaisa, äi- ämm, väimees- minia


Riik- poliitika Edit

Põhi-funktisoon: Reeglite, seaduste ja standardite tootmine, avaliku võimu teostamine, korra tagamine

Sümbolid: Lipp, vapp, hümn

Füüsilised jooned: Avaliku võimu hooned ja paigad, blanketid ja formularid

Käitusmishoiakud: Kuulekus, lojaalsus, subordinatsioon

Käitumis- ja teguevuskoodeks: Põhiseadus, seadus

Ideoloogia: Riigikorralduse ideestik, demokraatia, natsionalism, mitmeparteilisus

Põhilised rollid: President, peaminister, minister, osakonnajuhataja


Religioon Edit

Põhi-funktisoon: Usu ja eetika sisendamine, lohutamine

Sümbolid: Rist, altar, ikoon, piibel, koraan

Füüsilised jooned: Kirik, pühamu, palvemaja, kabel

Käitusmishoiakud: Lojaalsus, aupaklikkus, kummardamine, põlvitamine

Käitumis- ja teguevuskoodeks: Pühakiri, kiriklikud ja religioossed normid

Ideoloogia: Protestantism, katolitsism, budism, induism, vene õigeusk

Põhilised rollid: Preester, kirikuõpetaja, jutlustaja, praost, mulla, piiskop paavst


Haridus Edit

Põhi-funktisoon: Sotsialiseerumine kodanikuks, spetsialistiks, ühiskonna põhiväärtuste omandamine

Sümbolid: Kooliembleem,-riitus, -hümn, -diplom, -kraadid

Füüsilised jooned: Koolihooned, klassid, raamatukogud, staadionid, õpikud

Käitusmishoiakud: Huvi teadmiste vastu, armastus elukutse vastu, kirg

Käitumis- ja teguevuskoodeks: Õpilase (üliõpilase) käitumisreeglid -koodeksid, -eeskirjad

Ideoloogia: Võrdsus õppimisel ja hindamisel, akadeemiline vabadus

Põhilised rollid: Õpetaja, õppejõud, õpilane, üliõpilane


Majandus Edit

Põhi-funktisoon: Elatusvahendite tootmine ja jaotamine

Sümbolid: Raha, firmamärk, reklaam, patent, turg

Füüsilised jooned: Kauplused, tehased, sisseseaded, blanketid, formularid

Käitusmishoiakud: Majanduslikkus, efektiivsus, kasumi saamine, tootlikkus

Käitumis- ja teguevuskoodeks: Litsentsid, lepingud, kokkulepped

Ideoloogia: Vabakaubandus, eraomand, monopolism

Põhilised rollid: Tööandja, töövõtja, ostja, müüja, lepingu

Kasutatud kirjandus Edit

1. Sotsioloogia, Ivar Aimre, 2001 Tallinn 2. http://konspekt.transinf.com/esseed/innovaatika3.php


Anni Korts-Laur 24. märts 2008, kell 20:54 (UTC) Anni Korts-Laur ja Maarja Männik