FANDOM


Formaalne ja materiaalne õigus Edit

Õigus on formaalne, kui on võimalik selgelt teha vahet juriidiliste ning mitte-juriidiliste põhimõtete vahel. Materiaalse õiguse puhul on õigussüsteem orienteerunud võrdsuse ning eetiliste või poliitiliste eesmärkide saavutamise suunas. Materiaalse õiguse klassikaline näide Weberi järgi on usuõigus (religious law), kus seadusandjad soovivad kindlat moraalse koodeksi edastamist.

Weber kirjutas, et formalism ja materiaalsus asuvad vastupidises seoses: mida rohkem rõhku asetatakse ühele, seda vähem jääb teisele.Weberi klassifikatsioon Edit

Irratsionaalne

Formaalne - Formaalselt irratsionaalne (nt jumala kohus, oraaklid) Õigus on rituaalselt eraldatud sotsiaalse elu teistest aspektidest. Kohtunikud on preestrid või nõiakunstnikud. Protseduurid on rituaaliseeritud ja hoolikalt väljatöötatud. Vaidluse lahendamine on suunatud sellele, et täita rituaali nõudmisi, mitte tõe loogilisele leidmisele

Materiaalne - Materiaalselt irratsionaalne õigus. Piir õiguse ja sotsiaalse elu teiste aspektide vahel puudub. Kohtunikud praktiseerivad rahva õigust - ei ole vastavat treeningut saanud. Protseduurid on tavapärased ja ebaformaalsed. Vaidlusi lahendatakse lähtudes rahvatarkusest, eetilistest põhimõtetest, ad hoc analoogiatest.


Ratsionaalne

Formaalselt ratsionaalne õigus (nt Euroopa õigussüsteemid) Õiguskord on autonoomne ning professionaalselt administreeritud. Õigusnormid (reeglid) on formaalselt organiseeritud juhindudes abstraktsetest põhimõtetest. Vaidlusi lahendatakse rakendades abstraktseid põhimõtteid konkreetsetele juhtumitele. Protseduuride eesmärk on tõe leidmine.

Materiaalselt ratsionaalne (nt Rooma-katoliiklik kanooniline õigus) Õiguskord allub religioossele või poliitilisele korrale. Reeglid on organiseeritud ekstra-õiguslike põhimõtete ümber, sageli intellektuaalselt keeruliselt. Protseduuride eesmärk on mitte niivõrd tõe leidmine, vaid religioossete, eetiliste või poliitiliste eesmärkide saavutamine.


Refereeritud raamatust: Sutton, John (2001). Law and Society. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, lk 99-132.