FANDOM


Baasi- pealisehitise mudel (Marx)Edit

Õigussotsioloogias võib eristada marksistliku perspektiivi kahte suunda:Edit

1. Instrumentaalne marxism. Selle leeri esindajate jaoks on õigus klassi domineerimine. Võimul olev klass kontrollib õiguse kujunemist. Õigus on vahend (instrument), mida kasutatakse selleks, et maksimeerida võimul oleva klassi huve ja töölisklassi kontrollida. 2. Strukturaalne suund. Tekkis 1970ndatel Pashukanise 1920-1930ndate tööde läbivaatamisega. Õigust seletatakse lähtudes kapitalistliku süsteemi üldisest dünaamikast. Õigus ei ole domineerimise instrument, vaid on teatud määral sõltumatu spetsiifilistest eliitidest („suhteline autonoomia“). Igal ajamomendil tootdavad teatud ühiskonna jõud spetsiifilisi efekte. Nii kodanlus kui ka proletariaat on mõjutatud nende jõudude poolt. a. tarbeesemete vahetamise suund; b. strukturaalne päring.

Majandusliku sektori tähtsusEdit

Marxi arvates omas väga suurt tähtsust tööstusrevolutiooni tulemusena ühiskonnas toimunud vara jagunemine tootmisvahendite omanike (tööriistad, maa, vabrikud, teadmised, rikkus) ja mitteomanike vahel. See jaotus määras suures osas ära teiste tegevusvaldkondade ja ühiskonna kui terviku iseloomu igal ajalooperioodil. Marx nimetas majandussüsteemi baasiks ja teisi valdkondi – perekonnamustrid, poliitiline organiseeritus, religioossed uskumused ja haridussüsteem – pealisehitiseks, mis toetab ja säilitab jaotus eliidi ja masside vahel ühiskonnas. Hilisemad teoreetikud on aga märkinud, et ühiskonna poliitiline struktuur, perekonnakorraldus ja religioon võivad arenenda ja muutuda suhteliselt sõltumatult majanduslikku süsteemi ennast (Cameron, 1985). Baas seab piire pealisehitise arenguks. Muutused baasis mõjutavad pealisehitist, ehkki seejuures olulist rolli mängivad teised faktorid (nt filosoofilised, poliitilised, ideoloogilised). Suhtelisel (relatiivsel) autonoomial on olemas kolm mõjusfääri: poliitiline, majanduslik ja ideoloogiline. Mõnikord lülitatakse sisse ka juriidilise sfääri. Iga sfäär võib teisi mõjutada.

KirjandusEdit

Sotsioloogia, Beth B. Hess, Elizabeth W. Markson, Peter J. Stein; Raivo Vetik Karl Marx (loengu konspekt). TÜ Politoloogia osakond