FANDOM


Sissejuhatus Edit

Prantsuse sotsioloogi Emile Durkheimi (1838-1917) on sageli nimetatud õigussotsioloogia alusepanijaiks, seda täiesti õigustatult. Kuigi paljude kaasaja sotsioloogide poolt on kritiseeritud tema vaimupimedust võrreldes Max Weberiga, on Durkheimi panus õigussotsioloogiasse väga suur. Rääkides õigusest solidaarsuse indikaatorina, peame esmalt selgeks tegema mõisted: repressiivne ja restitutiivne õigus, et aga neid mõista, peame aru saama mehhaanilisest ja orgaanilisest solidaarsusest.

Repressiivne ja restitutiivne õigus Edit

Durkheimi arvates ainus võimalus rääkida solidaarsusest on tehes seda läbi indikaatorite. Solidaarsuse üheks peamiseks indikaatoriks tuleb kindlasti lugeda õigust. Elementaarses (traditsioonilises) ühiskonnas tekib inimeste sarnasuse tõttu loomulik sümpaatia, mis viib mehhaanilise solidaarsuseni - gruppi hoiab koos kollektiivne teadvus, kompleksses ühiskonnas tekib inimeste erinevuse tõttu aga vastastikune sümpaatia, mis omakorda viib orgaanilise solidaarsuseni - ühenduslüliks on vastastikune sõltuvus. Elementaarses ühiskonnas olevat üldjuhul levinud repressiivne õigus, kus kuritegu vapustab ühiseid tundeid ja sellele järgneb karistus. Kompleksses ühiskonnas on aga valdavalt levinud restitutiivne (ennistav) õigus, kus põhirõhk on endise olukorra taastamisel ning karistus ei ole alati esimeseks prioriteediks.

Emile Durkheimi arvates on kõige aluseks religioon. See on ka põhjuseks, miks vähearenenud ühiskond pidavat olema kaugel restitutiivsest õigusest. Seadused on parimateks empiirilisteks solidaarsuse indikaatoriteks ning repressiivsed, sanktsioonid on karistava iseloomuga. Minnes üle restitutiivsele õigusele ja orgaanilisele solidaarsusele, peavad ka seadused muutuma vähem repressiivseteks ja karistavamateks. Sellises ühiskonnas on inimestel suur individuaalne vabadus ja võime rääkida inimväärikusest. Kompleksses ühiskonnas kaasnevad raskeimad sanktsioonid isikuvastaste ja varavastaste kuritegude eest, sest need kahjustavad isikulist moraali, mis on kõige ülem. Õigus peabki olema selliseks indikaatoriks, mis reguleerib sotsiaalseid suhteid ja süvendab solidaarsust


Kasutatud kirjandus Edit

1. Milovanovic, D. An Introduction to Sociology of Law. Monsey, New York: Criminal Justice Press, 2003 lk.29-44.

2. http://www.bolender.com/Sociological%20Theory/Durkheim,%20Emile/durkheim,_emile.htm

3. http://durkheim.itgo.com/solidarity.html

4. http://www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/soclaw/chapter3.html

5.http://216.239.59.104/search?q=cache:VpSlLN4HmpkJ:www.bolender.com/Sociological%2520Theory/Durkheim,%2520Emile/PowerPoint%2520Presentation%2520of%2520Emile%2520Durkheim/Emile%2520Durkheim.ppt+Law+solidarity+indicator+durkheim&hl=et&ct=clnk&cd=6&gl=ee